Obeikan - Home

........ ......... .......

.... ...... ..... .... ...... ........ ......... .. ... 1998 ... ..... ...... .... PTFE ......... ...... .... ... .. ... ........ .. ....... ....... ......... ... .... ..... .. ...... .. .... ....... .......... ... .. ..... .... .. 40,000 ...... ..... 3 ..... ... ..... .... ... ...... ..... .. 48 .... ... .......